Projekti

Cost-Benefit analiza društvenih projekata i Analiza javnih politika: radionice i mentorska podrška

Ciljna grupa ovog projekta su bili predstavnici sedam organizacija civilnog društva koje se bave praćenjem realizacije budžeta i politika sa aspekta interesa osetljivih grupa koje zastupaju: deca, žene, mladi, stari, OSI, Romi, izbeglice i raseljena lica.


Naziv projekta: Cost-Benefit analiza društvenih projekata i Analiza javnih politika: radionice i mentorska podrška

Partneri: Institute for Sustainable Communities, The Civil Society For Government Accountability Program In Serbia

Trajanje: decembar 2010 - mart 2011.

Kratak opis projekta: Ciljna grupa ovog projekta su bili predstavnici sedam NVO koje se bave praćenjem realizacije budžeta i politika sa aspekta interesa osetljivih grupa koje zastupaju: deca, žene, mladi, stari, OSI, Romi, izbeglice i raseljena lica. Kroz prezentacije, diskusije, grupni rad na praktičnim primerima bliskim sferi interesovanja polaznika i prezentacije primera Cost-Benefit analiza i analize politika iz prakse ostvareni su glavni ciljevi projekta: sticanje znanja, visokog nivoa razumevanja i veština neophodnih za sprovođenje Cost-Benefit analize i analize javnih politika.

Osnovne teme koje su bile obrađene na radionicama su:

Cost-Benefit analiza

  • Nastanak i razvoj cost-benefit analize, osnovni principi
  • Procedura primene CBA
  • Socio-ekonomska analiza
  • Definisanje projekta koji će biti analiziran (uključujući ciljeve koji žele da se postignu i vremenskim period na koji se odnosi analiza)
  • Analiza izvodljivosti (okruženje, tržište, tehnologija, lokacija, ljudski resursi, ekološki aspekti)
  • Finansijska analiza (potrebna fin. sredstva, izvori finansiranja i obaveze prema izvorima finansiranja, obračun ukupnih prihoda,  obračun ukupnih troškova,  analiza finansijske održivosti)
  • Utvrđivanje svih koristi i troškova za projekat
  • Izračunavanje svih koristi i troškova u novčanom obliku
  • Određivanje kriterijuma koji će se koristiti u analizi
  • Određivanje diskontne stope koja će se koristiti
  • Izračunavanje vrednosti pojedinih kriterijuma
  • Upoređivanje vrednosti kriterijuma sa određenom merom ili sa vrednostima dobijenim za druge projekte
  • Dodatni kriterijumi i analize
  • Analiza osetljivosti

  Analiza javnih politika

   • Pojam javnih politika
   • Proces kreiranja javnih politika zasnovanih na podacima
   • Uloga OCD u procesu kreiranja javnih politika
   • Koraci u analizi politika
   • Mesto analize uticaja politika u procesu kreiranja javnih politika
   • Vrste i vreme analize uticaja politika
   • Metode analize uticaja politika
   • Način korišćenja dobijenih podataka
   • Mehanizmi koje OCD mogu da koriste za vršenje uticaja na kreiranje javnih politika
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Lao Tse "Dajte čoveku ribu i nahranićete ga za jedan dan; naučite ga kako da je lovi i prehranićete ga za ceo život."
Lao Tse
kineski filozof
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×